Trồng rau

Làm đất

Trồng rau

Làm luốn

Trồng rau

Bé gieo hạt

Trồng rau

Làm đất

Trồng rau

Làm luốn

Trồng rau

Bé gieo hạt

Trồng rau

Bé cắt rau thu hoach   

Trồng rau

Bé cắt rau thu hoach   

Trồng rau

Bé cắt rau thu hoach   

Trồng rau

Bé thu hoạch

Trồng rau

Bé thu hoạch

Trồng rau

Bé thu hoạch

Trồng rau

Rửa rau

Trồng rau

Giao lại cho nhà bếp 

Trồng rau

Kết quả