quay về

MỘT NGÀY HOẶT ĐỘNG CỦA BÉ (7:00 – 16:00)

07:00 – 07:30: Tiệp nhận bé

07:30 – 07:45: Tập thể dục và chơi

07:45 – 08:15: Ăn sáng

08:30 – 10:00: Học

10:00 – 10:30: Tiếp xúc với thiên nhiên

10:30 – 13:30: Ăn trưa và ngũ trưa

13:30 – 15:00: Ăn xế và thể chất

15:00 – 16:00: Học

16:00 – 15:00: Phụ huynh rướt bé

quay về